Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor zorg en welzijn

Wet zorg en dwang in 2020

E-learning waarin de zorgprofessional leert hoe de Wet zorg en dwang moet worden toegepast

De Wet zorg en dwang vervangt per 1 januari 2020 de wet BOPZ. En dat betekent flinke veranderingen in terminologie EN uitvoeringspraktijk. Bovendien vallen er met de Wet zorg en dwang ineens veel meer zorgvragers onder de wet. Dat vraagt dus om nieuwe kennis van zorgprofessionals. Want wat is eigenlijk onvrijwillige zorg? En hoe weet je of iets onvrijwillige zorg is? Wie moet je erbij betrekken en wat doe je met familieleden met een mening?

Al deze vragen en meer komen aan de orde in onze e-learning.

Verschil tussen BOPZ en Wet zorg en dwang

Het grootste verschil tussen de BOPZ en de Wet zorg en dwang is dat bij de BOPZ de mogelijkheid om vrijheidsbeperkende maatregels in te zetten was gekoppeld aan een bepaalde locatie. Alleen op BOPZ locaties mochten vrijheidsbeperkende maatregels worden ingezet.

Met de nieuwe Wet zorg en dwang is die beperking in vrijheid niet meer gekoppeld aan een locatie maar aan een zorgvrager met een bepaalde problematiek. Dit is een zorgvrager met een verstandelijke beperking of een zorgvrager met psychogeriatrische problematiek die ter zake wilsonbekwaam is. Hoe dat zit, leggen we uit in de e-learning.

Dat klinkt misschien niet direct heel revolutionair, maar is het wel degelijk. Dit betekent namelijk dat een zorgvrager die binnen de doelgroep valt, niet alleen op een gesloten afdeling onvrijwillige zorg kan krijgen, maar ook bij de dagbesteding, bij een kleinschalige woonvorm en zelfs thuis. De zorgaanbieder moet wel geregistreerd staan bij IGJ om onvrijwillige zorg aan te mogen bieden. Daarover dadelijk meer.

Van vrijheidsbeperkende maatregel naar onvrijwillige zorg
Bij de wet hoort ook een hele nieuwe set aan begrippen. VBM (vrijheidsbeperkende maatregel) wordt bijvoorbeeld onvrijwillige zorg. Natuurlijk is krijgt de cursist hierover meer uitleg in het lesmateriaal.

In de nieuwe wet gaat het niet meer om vrijheidsbeperking maar staat centraal wat de zorgvrager wil of niet wil (onvrijwillige zorg). Daarmee is de wet cliëntvolgend, dat wil zeggen dat wat de cliënt wil zoveel mogelijk centraal staat.

Casussen Wet zorg en dwang van onvrijwillige zorg

Uitgangspunt van de wet is Nee, tenzij. Dat betekent dat je uitsluitend onvrijwillige zorg mag toepassen na zorgvuldige afweging en onderzoek of er geen vrijwillige alternatieven zijn.

Stel dat je werkt op een gesloten afdeling voor zorgvragers met een PG aandoening. Mevrouw Alvaro en meneer Zondervan zijn beiden van het rondlopen. Van mevrouw Alvaro weet je dat ze zoekt naar verbinding. En dat ze heel erg geniet van bijvoorbeeld een spelletjesmiddag, maar daarvoor is zij te moe na een hele ochtend dwalen. In overleg met haar kinderen zet je mevrouw aan tafel waar ze moeilijk zelf uit kan. Dit is een vorm van vrijheidsbeperking, maar deze is niet onvrijwillig. Mevrouw krijgt koffie en speculaas en regelmatig een glimlach of kneepje in haar hand. Ze geniet. Zo heeft ze bijvoorbeeld energie over mee te doen aan de spelletjes.

Meneer Zondervan heeft geen rust in zijn gat. Ook nooit gehad, zeggen zijn kinderen. Toen meneer een hond had, wandelde hij eindeloos met zijn hond. In overleg met zijn kinderen loopt meneer zijn onrust eruit. Hij kan de PG unit waar hij zit niet af en lijkt tevreden met zijn rondjes. Ook hier is sprake van een vrijheidsbeperking, want meneer kan de afdeling niet af. Maar hij geeft geen verzet aan.

Als zorgverantwoordelijke ga je waar mogelijk op zoek naar opties die voor de zorgvrager vallen onder vrijwillige zorg. En als die opties niet of onvoldoende werken, dan zoek je naar onvrijwillige zorg die het best aansluit bij de voorkeuren van de zorgvrager en zijn naasten.

In de e-learning: eisen van proportionaliteit, effectiviteit en subsidiariteit

Alleen als het echt niet anders kan, zet je dus onvrijwillige zorg in. De zorgverantwoordelijke moet toetsen of deze onvrijwillige zorg voldoet aan de 3 eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit. Ook probeer je de onvrijwillige zorg zo kort mogelijk in te zetten. In de onderstaande video krijg je een korte toelichting over deze begrippen. In de e-learning krijg je als cursist voor elk begrip een pakkend voorbeeld. Want het zijn lastige begrippen.

 

Wat moet je regelen voor de invoering van de wet zorg en dwang in 2020?

Met de nieuwe wet is het niet meer alleen aan BOPZ locaties toegestaan om onvrijwillige zorg te leveren. Per 2020 zijn deze locaties wel automatisch geregistreerd als locaties waar eventueel onvrijwillige zorg geleverd kan worden.

Alle andere locaties die onvrijwillige zorg gaan leveren, moeten dat aanmelden. Zo kan de IGZ monitoren of zij dit op juiste wijze doen. Voor thuiszorgorganisaties die onvrijwillige zorg willen (of verwachten) te gaan leveren kan dit bijvoorbeeld aangevraagd worden per wijkteam.

Wzd-f
Daarnaast zijn belangrijke vragen wie Wzd-f (=functionaris Wet zorg en dwang) wordt en wie de zorgverantwoordelijke is. Voor het verpleeg- en verzorgingshuis ligt het voor de hand dat de specialist ouderengeneeskunde of de psycholoog de taak van Wzd-f op zich neemt. De EVV-er voldoet daar het best aan het profiel van zorgverantwoordelijke.

Wet zorg en dwang in de thuiszorg
In de thuiszorg ligt dit allemaal wat lastiger. De huisartsen hebben aangegeven dat zij de rol van Wzd-f niet op zich willen nemen. De wijkverpleegkundige stelt bij thuiszorg het zorgplan op, en lijkt dus het meest voor de hand liggend om de zorgverantwoordelijke te worden. Maar als een zorgvrager ook naar dagbesteding gaat dan kan de zorgverantwoordelijke dus ook vanuit die aanbieder komen.

De e-learning Wet zorg en dwang

Na het volgen van de e-learning kan de cursist:

  • uitleggen in welke situaties en voor welke zorgvragers de Wet zorg en dwang van toepassing is
  • beredeneren in welke situatie zorg onvrijwillig is
  • uitleggen wie besluiten over de zorg mag nemen bij zorgvragers met dementie of een verstandelijke beperking
  • beredeneren of vormen van onvrijwillige zorg in praktijksituaties voldoen aan de normen: proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit
  • beschrijven welke verantwoordelijkheden de zorgaanbieder, de wzd-functionaris, de zorgverantwoordelijke, de externe deskundige, de cliëntvertrouwenspersoon en de klachtencommissie hebben
  • beschrijven hoe je als zorgverantwoordelijke op basis van het stappenplan en de alternatievenbundel een zorgplan maakt voor een zorgvrager met onbegrepen gedrag
  • beschrijven hoe je als zorgprofessional een zorgplan met onvrijwillige zorg evalueert

 

Heb je een vraag? Misschien staat het antwoord wel bij de Veelgestelde vragen.

 

 

 

 

Gratis

Doe de gratis e-learning handhygiëne en leer alle ins en outs over handhygiëne en handen wassen.

Over E-learning Made Easy

E-learning Made Easy wil organisaties en medewerkers in de ouderenzorg  uitmuntende e-learning bieden en ook service en ondersteuning geven. Lees meer over hoe oprichter Hedwig dat samen met haar team doet.